Konsey toplantılarında sunulan serviks biyopsileri

MDT toplantıları; biyopsi tanılarının diğer bulgular ışığında tekrar gözden geçirilmesini ve gerekiyorsa hastanın tedavisi kararlaştırılmadan önce raporların revize edilmesini sağlar.

Servikal punch  biyopsilerinde tanı doğruluğu; örneklemeye, doku takibine ve örneklerin yorumlanmasına bağlıdır. 2012’de yapılan bir meta-analizde, kesin histolojide CIN2’nin+ ortalama  duyarlılığı % 92 ve özgüllüğü %25 idi: eksizyondan  hemen önce yapılan biyopsilerde; duyarlılık daha düşük, özgüllük daha yüksekti (Underwood ve ark. 2012).

NHSCSP invasiv serviks kanseri değerlendir mesi, son10 yıl içindeki tüm biyopsilerin ve sitolojik örneklerin incelenmesini gerektirir. Bir çalışmada, 5159 histoloji örneğinin incelemesinde saptanan uyumsuzluklar sonucunda, histolojik raporların %6’sı yeniden düzenlenmiş (revize edilmiş) olup; CGIN’nin %15’i ve CIN3’ün %12’sinde kanser tanısı verilmiştir (Castanon ve ark 2012). 

Punch biyopsilerin  ve LLETZ örneklerinin gözlemciler-arası değişkenliğinin, sıvı bazlı sitolojiye benzer olduğu gösterilmiştir (kappa değerleri 0.44- 0.49 arası değişmekte). Artan CIN dereceleri ile birlikte, gözlemciler arası uyum artmaktadır (Stoler ve ark. 2001). 

CIN3, en kuvvetli histolik tanı ve tanıya dayalı tedavi göstergesidir. Bununla beraber CIN2,spektrumda orta derecede olup ‘potansiyel dönüştürülebilir’ ve ‘ciddi prekanseröz lezyonlar’ olmak üzere iki antite içermektedir.[Bkz bölüm 4 – Servikal kanserin patogenezi ve öncü lezyonları]

P16INKA4 boyaması, yüksek derece prekanseröz lezyon olarak CIN2 tanısının güvenilirliğini arttırır ve  güncel kılavuzlarda da önerilmektedir (Darragh ve ark.. 2012).  P16 ile beraber yapılan Ki67 boyaması da  bu durumda tavsiye edilmektedir (Wentzensen ve ark. 2012).

Konsey toplantılarında biyopsi sonuçları

  • ‘Punch’ biyopsiler, yüksek dereceli CIN tanısını konfirme edip  HPV+ ve ASC-US+ sonuçların da özgüllüğünü arttırabilir.
  • CIN derecelerinin ve gizli kanserlerin tanısında gözlemciler arası değişkenlikler,  konseyde histoloji lamlarının incelenmesi ile çözümlenebilir.
  • Biyopsi sonuçları,  onaylanmış sitolojik sonuçlar ve HPV durumu ile birlikte değerlendirilmelidir.
  • CIN2 tanıları  dikkatle değerlendirilmeli ve p16INKA4 ile Ki67 boyaması  mümkün olduğunca yapılmalıdır. 
Şekil 12.3 CIN2, p16 INKA4 ile boyamada tam kat boyanma gösterdiğinden  yüksek derece olarak kabul edilir (Şekil 14, Darragh ve ark. 2012)

 

X