Benign lesions

Benign berrak hücreli tümör ( “?eker "tümörü )

Her ya?ta asemptomatik,  periferik yerle?imli bir nodül olarak görülebilen nadir bir tümördür. ?mmünohistokimyasal ve ultrastrüktürel özelliklerinden dolay? perisitlerden köken ald??? dü?ünülür, ama bu hala tart??ma konusudur. Berrak, glikojen içeren sitoplazmaya sahip poligonal hücrelerden olu?ur.

Sitolojik tan?sal özellikler:

  • Poligonal ve/veya i?si özellikte hücreler
  • Vakuoler veya granüler sitoplazma
  • PAS-pozitif sitoplazma

Ay?r?c? tan?:

  • Berrak hücreli de?i?iklik gösteren küçük hücreli-d??? karsinom
  • Karsinoid tümör
  • Metastatik renal hücreli karsinom

Pulmoner hamartom

Ya?l? hastalarda radyolojik görüntülerde insidental olarak rastlanan nodüllerdir. Hamartom, bir organda normalde bulunabilecek doku elemanlar?n?n kitlesel olarak büyümeleri sonucu olu?an bir neoplazidir.

Transtorasik ince i?ne aspirasyonlar? bu lezyonun tan?s?nda oldukça sensitif ve spesifiktir. ??A materyallerinde mezenkimal ( en çok da fibromiksoid ve k?k?rdaks? materyal) ve epitelyal elementler birlikte izlenir. Fibromiksoid stroma içerisinde i?si hücreler, matür k?k?rdak hücreleri ve bo?luk içerisinde kondrositler izlenir; epitelyal glandüler hücreler ve adipositler s?kl?kla görülür.  

Pulmonary hamartoma.

Note the biphasic morphology with a fragment of benign-appearing epithelium and fibromyxoid stromal tissue.

Pulmonary hamartoma.

Biphasic appearance of the tumor with predominance of chondromyxoid stromal tissueand some epithelial cells seen singly and in loose clusters.

Pulmonary hamartoma. A dimorphic population of benign fragmented epithelium and cellular fibroblastic stromal tissue.

Pulmonary hamartoma.

Epithelial component of the tumor appearing as monolayered fragments of monotonous benign tissue.

FNA hamartoma
Histology hamartoma
X