Solunum yolları enfeksiyonları

?mmün sistemi bask?lanm?? olan insanlarda görülen enfeksiyöz hastal?klar?n tan?s?nda sitoloji önemli rol oynar. Klasik inflamatuar yan?t, bu hastalarda  azal?r, yok olur veya büyük ölçüde de?i?kenlik gösterir.

  • Viral enfeksiyonlar

  • Bakteriyel enfeksiyonlar

  • Mantar enfeksiyonlar?

  • Pnömositis karini

  • Ekinokok ( kist hidatik)

X