RAPORLAMA TERMİNOLOJİSİ

Di?er jinekoloji-d??? (non-jinekolojik) spesimenlerde oldu?u gibi solunum yollar?na ait biopsilerin tan?s?nda da “malignite aç?s?ndan negatif”, “malignite pozitif”, “malignite aç?s?ndan ku?kulu” (bu ?ekilde raporland???nda neoplastik de?i?ikliklerin mi, reaktif de?i?ikliklerin mi a??rl?kl? olarak dü?ünüldü?ü belirtilmelidir) veya “yetersiz (non-diagnostik)” ?eklinde terimler ile tan? verilir. 

 

X