Ürİner sİstem

Kurs sonunda sitoteknologun bilmesi gerekenler:

  • üriner sistem anatomisi
  • ürotel histolojisi
  • örneklerin toplama metodlar?
  • haz?rlama teknikleri
  • normal idrar sitolojisi
  • inflamatuar durumlar?n sitolojik bulgular?
  • ürotelyal karsinomun sitolojik bulgular?
  • di?er tip karsinomlar?n sitolojik bulgular?
X