Lenf nodu sitolojisi

Giri?

Lenf nodlar? muhtemelen,  ince i?ne aspirasyon sitolojisi (??AS) ile incelenen ilk, ancak klinisyenler taraf?ndan bu yöntemin yararl? tan?sal bir prosedür olarak kabul edildi?i son organlar olmu?tur.  ??A ile tümör i?lemi ekim riski, yanl?? negatiflik, reaktif hiperplazi ve lenfoma ayr?m?ndaki ba?ar?s?zl?k, ??AS'nin s?n?rl?l??? ya da yarars?zl??? olarak ortaya konmu?tur. Her ?eye ra?men  bu teknik; h?zl?, ucuz ve etkili oldu?undan lenf nodlar?na  tan?sal yakla??mda pratisyenler, uzmanlar ve cerrahlar taraf?ndan ilk basamakta s?kl?kla talep edilmektedir.  Ayr?ca;  immünositokimya, ak?m sitometri, floresan in situ hibridizasyon ve moleküler teknikler gibi  yard?mc? teknikler lenf nodu ??AS'ne güvenilirlik kazand?rmakta ve lenfadenopatilerin tan? sürecinde belirli bir rol vermektedir. Lenf nodu sitopatolojisinde  farkl? morfolojiler ve tekni?in s?n?rl?l?klar? için gerekli bilgiyi sa?layan ayr?nt?l? kitaplar ve mükemmel makaleler mevcuttur; bununla birlikte, sitolojinin bu alan?nda çal???rken biraz cüret yararl? bir tamamlay?c?d?r.

Ön haz?rl?k önerileri:

  • Lenf nodlar?n?n  ??AS'ni kendiniz yap?n: klinik de?erlendirme, do?ru teknikle  ??A’da tan?sal materyalin yönetimi, mükemmel yaymalar ve bunlar?n hemen de?erlendirilmeleri do?ru tan? için çok önemlidir.

  • Ba?kalar? taraf?ndan haz?rlanm?? yaymalara güvenmeyin ve teknik olarak suboptimal veya kötü yaymalarla tan? vermeye çal??may?n.

  • Önceden klinik, serolojik ve görüntüleme verilerini de?erlendirin fakat zihninizi aç?k tutun; mikroskobik  inceleme  herhangi bir makul tan?sal hipotezi de çürütebilir.

  • Sitolojik özellikler ve klinik endikasyonlar temelinde yard?mc? teknikleri kullan?n

  • ?leri mikroskopik incelemeleri, özel tekniklerin veya çal??malar?n sonuçlar?n? beklerken mümkünse, klinisyenler için temel bilgiyi (benign-malign) geciktirmeyin.

  • Tan?n?z? mümkünse,  ?unlar? içerecek ?ekilde düzgün bir usulle raporlay?n:

                1. hedefin anatomik tan?m? (örne?in lenf nodu)

                2. tan?sal kategori: negatif, pozitif, ku?kulu, yetersiz

                3. k?sa ve uygun bir sitolojik tan?mlama

                4. Neyin öne sürülebilece?ini, neyin sadece varsay?labilece?ini ve neyin öngörülemez  veya d??lanamaz oldu?unu belirterek son tan?y? verin.

X