Malign histiositoz

Geni?, yo?un sitoplazmal? histiositlerin tek tip proliferasyonu ve seyrek emperipolezis (ok). Normal yap? tamamen silinmi?.  Özelliksiz sitolojisine ra?men hastal?k sinsi ve agresivdir

 

X