Enflamasyon

 • ?drar genelde bulan?kt?r
 • Sitolojik tabloda çok say?da polimorfonükleer nötrofiller ve histiositler görülür. Zaman zaman eozinofiller ve lenfositlerde görülebilmektedir.
 • Epitel hücrelerinde belirgin reaktif de?i?imler görülür.
 • Hücre debrisi görülür
 • Bakteri ve di?er organizmalara rastlanabilir

Kad?nlarda Trichomonas vaginalis, Candida albicans ve polyomavirüs taraf?ndan indüklenen de?i?ikleri görmek ola?and??? de?ildir.

Cinsiyetten ba??ms?z olarak Herpesvirüs ve Cytomegalovirüs’e ba?l? de?i?iklikler tan?mlanabilir. Belirlenebilen di?er organizmalar Enterobius vermicularis ve Schistoma haematobiumdur.

Ta? (calculi)

 • Bulan?k veya kanl? idrar
 • Eritrositler görülür
 • Muhtemel inflamatuvar içeri?e rastlanabilir
 • Papiller yap?da ürotelyal hücre kümeleri
 • Epitel hücrelerinde artm?? çekirdek/sitoplazma oran? ve küçük çekirdek görülür. Hücre s?n?rlar? düz veya düzensiz olabilir.
 • A??r? derecede göze batan reaktif de?i?iklikler görülebilir.
X