Örneklerin toplanması

Spontan idrar,  en basit metodla toplanma ?eklidir. Gece boyunca dökülen ve idrar?n etkisine saatlerce maruz kalan kalan hücrelerdeki kötü morfolojik detay nedeniyle sabah?n erken saatlerinde toplanan idrardan kaç?n?lmal?d?r. Örnek olabildi?ince çabuk bir ?ekilde laboratuvara ula?t?r?lmal?d?r. K?sa bir gecikme bile söz konusu ise buzdolab?nda muhafaza edilmelidir.  Gecikme uzun olacaksa içine bir miktar alkol eklenmelidir.

Kateter ile örnek toplanmas? bu metod kontaminasyon olmadan iyi örnek toplanmas?n? kolayla?t?r?r. Tek bir üreterden örnek al?nmas? gerekti?inde tercih edilen bir metoddur. Dezavantaj?, invaziv bir prosedür olmas? ve kateterin ucuna tak?l?p gelen tabaka halinde ürotelyal hücrelerin varl???d?r. Bu tabaka ?eklinde kar??m?za ç?kabilecek ürotelyal hücreler sitolojik olarak papiller tümörü taklit edebilirler.

Mesane y?kama sitolojisi Barbotaj olarak da bilinir. Mesanenin salin ya da fiksatif bir solüsyon ile y?kanmas? ile elde edilir. Kateter arac?l???yla örnek toplama metodunun dezavantajlar?na sahiptir. Sellülarite ve hücrelerin özellikleri daha iyi olup spontan idrara göre üstünlük gösterir. Mesane y?kama için iyi bir fiksasyon s?v?s? Espositi'nin fiksatifidir. 100 ml Espositi fiksatifi; 10 ml asetik asit, 45 ml metanol ve 45 ml deionize su içerir. S?v? ile mesane y?kan?r ve 250 ml. lik ?i?elerde elde edilen örnek laboratuvara gönderilir. Materyal, çökelti elde etmek üzere santrifüjlenir, üstte kalan ‘süpernatan’ ayr?l?r ve 2 damla pektin- sanrifüj tübünün duvar?ndan ayr?lmas?n? kolayla?t?rmak üzere-çökeltiye eklenir. Hücre çökeltisinden 2 damla, lam üzerine yerle?tirilir, oda s?cakl???nda havada kurutulur ve Papanicolaou ile boyan?r. Her vaka için, 2 veya daha fazla slide haz?rlan?r.

Di?er haz?rlama teknikleri

Spontan ya da kateterizasyon idrar örnekleri a?a??daki ad?mlardan biri ile  mikroskopta incelemeye haz?r hale gelir;

  • Önce Basit santrifüj, sonra sitosantrifüj yap?l?r. Papanicolaou boyamas? öncesinde alkol fiksasyonu gereklidir. Sitosantrifüj i?lemi; 6 mm çap?nda tek tabakal? bir hücre toplulu?u ortaya ç?karmal?d?r..
  • Direkt yaymalar. Haz?rlamas? daha kolayd?r ancak genellikle hücreselli?i azd?r.
  • Membran filtre preperatlar?.çok iyi bir hücreselli?e sahiptirler fakat haz?rlamalar? güçtür.
    Lamlar alkolde fikse edilerek Papanicolaou ile boyan?r.

ThinPrep (Cytyc Corporation, Boxborough, MA, USA) gibi s?v? bazl? preperatlar da idrar materyallerinde kullan?l?r. Bu teknik ile hücreler oldukça iyi korunmakta ve i?lem genellikle filtre yöntemine göre daha kolay olmakla birlikte maliyet-etkinlik halen yöntemin temel  dezavantaj?d?r.

X