Safra kanalı sitolojisi

Örnekleme yöntemleri

Safra kanal?n?n sitolojik olarak örneklenmesi; f?rçalama, eksfolyatif safra ve safra stentinin y?kama spesmeni olarak say?labilir. F?rçalama örnekleri, endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi ve perkutanöz transhepatik kolanjiografi ile elde edilebilir, ilk bahsedilen yöntemin duyarl?l??? daha yüksektir. Y?kama spesimenleri stent de?i?imi esnas?nda safra stentinin y?kanmas? ile elde edilebilir. F?rçalama spesimeni do?ruluk oran? en yüksek oland?r.

Safra sitolojisi endikasyonlar?

Safra sitolojisinin primer endikasyonu, safra yollar? darl??? olan hastalarda malignite ku?kusudur. Yine de sitoloji asit-fast basil ve Giardia tesbitinde de faydal? olabilir. Ba????kl?k sistemi bask?lanm?? hastalarda; çe?itli enfeksiyonlar, mantar ve sitomegalovirüs gibi mikroorganizmalarla birlikte bulunabilir.

Preneoplastik lezyonlar

Safra kanal?nda Displazi görülebilir. Displastik hücreler, kalabal?k kümeler ve nükleer üstüstelik ?eklinde izlenebilir. Belirgin nükleer atipi, artm?? nükleus/sitoplazma oran? ve kromatin anomalileri görülür fakat bunlar adenokarsinomda gözlenen de?i?ikliklerden daha az belirgindir.

Tümörler

Safra kanal? darl?klar?, adenokarsinomlara ba?l? meydana gelebilir. Malign hücrelerin sitolojik özellikleri: artm?? N/S oran?, kromatin kümelenmesi, nükleer ‘molding’ veya bal pete?i düzenlenmesinin kayb?d?r.

Müsinöz adenokarsinom’un tan?s? zor olup, gene de yukar?da bahsedilen özelliklere sahip olabilir. Tümör hücreleri fazla miktarda müsin içerir. Hiperkromazi genellikle izlenmez ama kromatin berrakla?mas? ve kümelenme izlenir.

Papiller neoplazi de zor bir tan?d?r: papiller adenom ile papiller karsinom’u ay?rmak özellikle problemlidir. Yaln?zca sitolojik inceleme ile, adenomdan köken alan bir adenokarsinom’un tan?s?n? vermek mümkün de?ildir ve tüm örne?in histolojik incelemesi yap?lmal?d?r.

Ay?r?c? tan?

Primer sklerozan kolanjit vakalar?nda, safra kanal?ndan al?nan f?rçalama örneklerinde, neoplastik süreçleri taklit edebilecek dereceye varan belirginlikte reaktif de?i?iklikler gözlenebilir. Ayr?ca, primer sklerozan kolanjit hastalar?, displazi ve kolanjiokarsinom geli?imi için de yüksek risk grubundad?r.

Displastik hücre gruplar?, reaktif/ onar?m süreçlerinde daha kalabal?kt?r ve daha belirgin nükleer atipi gösterirler. 

X