Raporlama Terminolojisi

Pankreatik ??A’da tan?sal terminoloji olarak be?li sistem kullan?l?r:

  • Malign hücre yoklu?u-
  • Atipik hücre varl???
  • Ku?kulu hücrelerin varl???
  • Malign hücre varl???
  • Tan?sal olmayan sitoloji

Radyolojik olarak kitle tesbit edilmesine ra?men negatif tan? gelmesi ya örnekleme hatas? mevcutsa ya da kronik pankreatit gibi benign bir durum varl???nda söz konusu olur. “Atipi” tan?s?, iltihap zemininde hafif derecede sitolojik atipiyi tarifler, ama ayn? zamanda malignite için de dü?ük de olsa ku?kuyu bar?nd?r?r. “Ku?kulu” tan?s? verildi?inde yüksek malignite ?üphesi mevcuttur, ama sitolojik özellikler kesin tan? için yetersiz kalm??t?r.

“Tan? için yetersiz veya tan?sal olmayan” kategorisi lezyona ait hücrelerin örneklenemedi?i, örneklenen hücrelerin iltihap ya da yo?un kanama nedeniyle, havada kurutma artefakt?na ba?l? olarak ya da sellülaritesi yetersiz oldu?u için de?erlendirilemeyecek özellikte oldu?u durumlarda kullan?l?r. Pankreas ??A’da yeterlilik kriterleri bulunmamakla birlikte, kistik ya da psödokistik lezyonlarda epitel hücresi yoklu?una ba?l? olarak da “tan? için yetersiz” lik söz konusu olur. Görüntüleme verileri ve sitolojik bulgular; malignite kriterleri net olmamakla birlikte, müsinöz kistik bir neoplazi ya da intraduktal papiller müsinöz neoplazi yönünde ise verilebilecek en uygun tan? ‘müsinöz kistik (ya da intraduktal papiller müsinöz) neoplazi ile uyumlu’ bulgular ?eklinde olmal?d?r.

X