RAPORLAMA TERMİNOLOJİSİ

Deskripsiyon yap?ld?ktan sonra "malignite aç?s?ndan negatif", "malignite aç?s?ndan pozitif", "malignite ?üphesi"  ?eklinde tan? rapor edilir. Anormal hücreler rahat okunabilecek ?ekilde korunamad?klar?nda ya da kesin malignite tan?s?n? destekleyemeyecek kadar az olduklar?nda “?üpheli” olarak s?n?fland?r?l?r. Efüzyon spesimenleri için yeterlilik kriterleri henüz tan?mlanmam??t?r.

X