Raporlama terminolojisi

Reporting terminology

?ngiltere Meme Tarama program? 1993 y?l?nda ortak bir payda olu?turmak ve tan?sal yakla??m? standardize etmek amac?yla raporlamada kullan?lacak 5 kategori belirlemi?tir. Bu kategoriler:

C1: Yetersiz
C2: Benign
C3: Atipik- muhtemel benign
C4: Malignite ku?kusu
C5: Malign

C1: Yetersiz
C2: Benign
C3: Atipik- muhtemel benign
C4: Malignite ku?kusu
C5: Malign

 

X