Potansiyel yanlış negatifler

Çoğu; aslında iyi bilinen, eğer sitologların aşinalığı varsa kaçırılmayacak HSIL tipleridir.

Küçük hücreli diskaryoz Aslında bu tipik bir insitu karsinomdur ancak hücreler aldatıcı biçimde küçük ve nötrofilden biraz daha büyük olabilirler. Nükleer kromatin paternine dikkat edilmesiyle bu tip HSIL, çok az sayıdaki hücre ile bile tanınabilir; tıpkı aşağıdaki  preparattaki tek, atipik hücrede olduğu gibi.

Şekil 10.1 (a) Küçük hücreli HSIL
Şekil 10.1 (b) İzole anormal hücre 

 

Soluk diskaryoz HSIL genellikle hiperkromaziyle karakterize olmakla beraber; immatür skuamöz metaplaziden ya da hücreler büyükse,  endoservikal hücrelerden ayrımını zorlaştıracak derecede nükleus soluk olabilir.  

Şekil 10.2 (a) Soluk hücreli HSIL (CIN2)
Şekil 10.2 (b) Büyük, soluk hücreli HSIL (CIN3)

 

Servikal sitolojide tuzak olarak; küçük ve soluk hücreli HSIL Smith & Turnbull (1997) tarafından detaylı olarak tanımlanmış ve gösterilmiştir.

Hiperkromatik kalabalık hücre grupları

HSIL’e ait mikrobiyopsiler veya hiperkromatik kalabalık hücre grupları ve hatta kanser ilk taramada gözden kaçabilir ya da tekrar değerlendirmede yanlış yorumlanabilir. Bu  hücreler;  endometrial hücreleri, alt uterin segmentten hücre tabakalarını ya da reaktif değişiklikler göstern endoservikal hücre kümelerini taklit edebilirler.

Şekil 10.3 (a-c) Hiperkromatik kalabalık hücre grupları

Şekil 10.3. a)
Şekil 10.3.b)
Şekil 10.3.c)

 

HSIL’e ait bu hiperkromatik kalabalık hücre grubu örneklerinin hepsinin CIN3 olduğu kanıtlanmıştır. Bkz., bazıları BSCC terminoloji anketi ile Denton ve ark.’nın 2008'deki direkt linklerinde görülebilir.

‘Enflamatuar yaymalar’

HSIL ve hatta kanserin non-spesifik inflamasyon olarak yanlış yorumlanması geçmişte yanlış tanı tehlikesi idi. Büyük büyütmede hücresel detayın dikkatli incelenmesi,  bu tuzaktan kaçınmayı sağlayacaktır.

Şekil 10.4 HSIL+ şiddetli inflamasyon

 

Yanlış negatif raporlamaya yol açan sitolojik değişiklikler

Eğer hücreler küçük, soluk ve sayıca az ise (Mitchell & Medley 1995; Demay 1996) ve eğer 'mikrobiyopsiler' ilk taramada gözden kaçmışsa (Robertson &Woodend 1993; Demay 2000) konvansiyel yaymalarda yanlış negatif rapor riski olduğu gösterilmiştir.  Benzer bulgular, ThinPrep sıvı bazlı sitolojisi için de bildirilmiştir (Leung ve ark., 2008).

SurePath kullanıldığında;  mikrobiyopsiler/hiperkromatik kalabalık hücre grupları ve anormal hücrelerin az olması, yanlış negatif ile potansiyel yanlış negatif sitolojinin en sık nedenleri olarak bulunmuştur (Gupta ve ark. 2013).

X