Anormal sitolojinin raporlanmasında kılavuzlar

Servikal sitoloji ve histolojide görülen skuamöz ve glandüler anormallikler spektrumunun özellikleri tanımlanırken diğer bölgelerde ve ülkelerde bildirilen sonuçlarla kıyaslanmaya uygun ve tarama sürecinde yer alan herkes tarafından anlaşılır bir terminoloji kullanmak esastır.

Dünyanın büyük bir kısmı; LSIL’i, HSIL ile kanserden ayıran ve atipik skuamöz ve glanduler hücreler için benign ve prekanseröz değişikliklerinin kesin ayrımının yapılamadığı durumlarda “belirsiz” kategorilerini tanımlayan Bethesda terminolojisini kullanmaktadır (Nayar & Solomon 2004).

Şekil 9a-2. Sitolojik anormalliklerin spektrumu (Şekil 1, Herbert 2004)

 

Avrupa kılavuzları, terminolojide değişikliklere izin verir (örn. Displazi-diskaryoz ve  atipik-borderline gibi ) ancak "tüm terminoloji sistemlerinin, TBS tarafından kullanılan kategorilere dönüştürülebilir olması temel prensiptir.

(Herbert ve ark. 2007; Arbyn ve ark. 2008).  Biz burada,  servikal sitolojide tarihsel olarak kullanılan diğer sistemlerle TBS’i karşılaştıran bir Tablo düzenledik..

Denton ve ark. (2008) TBS ile İngiltere ve Avustralya sistemleri arasında daha ayrıntılı bir korelasyon çalışması yayınlamışlar ve İngiltere sistemini TBS’e yakınlaştırmışlardır.  

Şekil 9a-3. Servikal sitoloji terminolojisi  için Avrupa önerileri‘nden Tablo 1 ( Herbert ve ark. 2007.)

 

Skuamöz hücreli anormallikler için terminolojik farklılıklar aşağıda Tablo 9a-1’de özetlenmiştir.  Bu bölümün ileriki satırlarında 'borderline' ve 'atipik' kategorileri korele edilmiştir (Şekil 9a-4).

Table 9a-1.Sitoloji terminolojisinde Bethesda ve İngiltere sistemleri ile histolojik kategorilerin korelasyonu

Histoloji

CIN1/HPV

CIN2

CIN3

AIS, CGIN or adeno-karsinom

SCC

Histoloji veya sitoloji

Hafif displazi

Orta displazi

Şiddetli displazi

CIS

AIS

Kanser

TBS (sitoloji)

LSIL

HSIL

(‘CIN2 lehine’ veya ‘CIN3 lehine’)

AIS veya adeno-karsinom

İnvaziv kanser

İngiltere sistemi (sitoloji)

Düşük-dereceli diskaryoz

Yüksek-dereceli diskaryoz  (Orta veya şiddetli)

Şiddetli ?glandular neoplazi

Şiddetli diskaryoz ?invaziv

 

CIN, servikal intraepitelyal neoplazi; AIS, in situ adenokarsinom; CGIN, servikal glandular intraepitelyal neoplazi; SCC, skuamöz hücreli karsinom; CIS, in situ karsinom, TBS, Bethesda sistemi; LSIL, düşük-dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon; HSIL, yüksek-dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon

Düşük dereceli  ile yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyonun karşılaştırılması

  • Bethesda sistemi; Şekil 9a-2’de temsil edilen, HPV enfeksiyonu değişikliklerinden kansere uzanan tüm spektrum yerine LSIL ile HSIL ve kanser arasında kesin bir ayrım yapar.
  • LSIL ve HSIL olarak, spektrum basitleştirilmesi gerekçesi, aşağıda açıklanmıştır.      

 

LSIL’in gerilemesi

Takip çalışmalarının yanı sıra moleküler analizler, LSIL’in gerileyebilen HPV enfeksiyonu ile ilişkili olduğunu göstermektedir ve genellikle konakçı genomuna entegre virüs ile değil, epizomal HPV ile ilişkilidirler.  Bu nedenle hasta yönetiminde LSIL; potansiyel olarak geri dönüşlü ancak HSIL’e ilerleme riski taşıyan bir lezyon olarak değerlendirilebilir. BSCC sınıflaması, geri dönüşlü HPV enfeksiyonunun CIN I’den kesin olarak ayırt edilemeyeceği konusunda TBS ile uyumludur ve bu iki lezyonun tek bir antite olarak değerlendirilmesini önerir (Denton ve ark.)

 

HSIL’e ilerleme riski

HSIL, orta ve şiddetli displazi / diskariyoz’u içeren (histolojide CIN2 ve CIN3’e karşılık gelen), invazyon için taşıdığı yüksek risk nedeni ile acil inceleme ve ablasyon ya da eksizyon gerektiren bir durum olarak kabul edilebilir.

Bu nedenle; sitolojik ve histolojik değişiklikler CIN1 ve CIN3 arasında süreklilik göstermesine rağmen HSIL, daha sık görülen ve potansiyel olarak geri dönüşlü LSIL’in zemininde ortaya çıkan görece seyrek bir durum olarak kabul edilmelidir. 

 

CIN2/orta displazi/diskaryoz

Histolojik ve sitolojik değişiklikler süreklilik gösterdiği için, orta displazi (CIN2) bir ara kategoridir, CIN 3’e göre daha fazla gerileme eğilimi taşır, bu nedenle ağır displaziden ayırt edilmelidir ama ilerleme riski taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır (Castle ve ark. 2009; Holowaty ve ark. 1999).

İngiliz servikal tarama programında, orta ve şiddetli diskaryoz olgularının takipleri (konvansiyonel ve sıvı bazlı sitoloji ile); HSIL’i CIN2 ve CIN3 lehine; yüksek dereceli diskaryoz’u da kendi içinde orta ve şiddetli diskaryoz’a ayırmak isteyenlere destekleyici kanıt sunmaktadır.

Şekil 9a-4. İngiltere'de NHS Servikal Tarama Programı (a) konvansiyonel sitoloji ve (b) sıvı bazlı sitoloji takipleri ile Diskaryoz derecesi arasındaki korelasyon (Şekil 1,Blanks & Kelly, 2010). 

 

X