11. Kalite güvenliği, kalite kontrol ve kalite standarları

Kalite güvencesi

Bir hizmet (veya ürün)’de istenilen kalite düzeyinin, sürecin üretim veya sunulma dönemlerindeki her aşamasına özellikle dikkat edilerek  sağlanması.

Serviks kanser taramasında istenilen kalite düzeyini korumak için aşağıdaki sistemlere gereksinim vardır:

Kalite kontrol: Test materyalinin laboratuara giriş tarihinden, kesin rapora dek sürecin her aşamasının doğruluğundan emin olunması için iç ölçümler

Kalite standartları: laboratuar uygulamalarının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ‘iyi uygulama’ olarak kabul gören ölçümleri

İç (internal) kalite kontrol sistemleri (İKK); laboratuarda günlük olarak yapılan veri girişi ve  teknik işlemlerin kontrolü ile primer taramanın hızlıca gözden geçirilmesi gibi uygulamalardır.

Dış (eksternal) kalite güvence sistemleri (DKG); dış düzenleyici bir organ tarafından gerçekleştirilen yeterlilik testi uygulamaları, laboratuarlar arası raporlama oranları ve pozitif öngörülebilir (prediktif) değer –PÖD- karşılaştırması ve laboratuvar akreditasyonu gibi uygulamalardır.

 

İnvaziv serviks kanseri değerlendirmesi:

Serviks kanser taramasının nihai amacı; invaziv kanserin insidansının ve mortalitesinin kontrolüdür, ancak lokal alanlarda ve tarama merkeezlerinde sayılar düşüktür ve bu düzeydeki kanser oranlarını izlemek bilgilendirici değildir. Bununla birlikte;  invaziv kanser gelişmiş bir kadının tüm tarama geçmişinin gözden geçirilmesi, tarama sürecinin geliştirilebileceği yerler veya kanserin neden her zaman tarama ile önlenemediği gibi konularda çok daha fazla bilgilendirici olabilir (Wiener ve ark. 2007).

İnvaziv kanserin değerlendirmesi; İngiltere Ulusal Servikal Tarama Programının (NHSSCSP 2006a) ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Taranan populasyonlarda invaziv kanserlerin gelişebilmesinin nedenleri (bazen tek bir olguda birden fazla neden)

  • Risk altındaki populasyonu taramada yetersizlik (sistem yetersizliği ya da uyumsuzluk)
  • Düzensiz aralıklarla, önerilenden daha uzun sürelerde tarama
  • Önceki negatif sitoloji (yanlış negatif veya gerçek negatif)
  • Önceki düşük dereceli sitolojinin araştırılmaması, uygunsuz öneri, önerildiği gibi izlenmeme veya uyumsuzluk)
  • Sevk önerilmiş ama kanser önlenmemiş,  sistem yetersizlikleri, kolposkopide lezyon bulunmaması ya da uyumsuzluk)
  • Tedavi yetersizlikleri
  • Gizli kalmış (okkült) invaziv kanserler (genellikle IA veya IB 1) önlenmekten çok sitolojik taramayla saptanabilir. 

İnvasiv serviks kanserinin değerlendirmesi

  • Tarama süreçlerinin geliştirilebileceği alanları tanımlar
  • Kanserlerin neden her zaman taramayla önlenemediğini açıklar 

 

X