Erken-evre gizli kanserlerin saptanması

Asemptomatik kadınlarda gizli invaziv kanserlerin saptanması, organize taramaların  erken döneminde kanser insidansını yükseltebilir.

Zayıf kalite kontrolü ile fırsatçı tarama zemininde organize taramaların tanıtımı sırasında Southampton'da 1985'den 1996'ya kadar 382 kanserin değerlendirmesi; kanser sıklığında total bir artışla birlikte semptomatikten tarama ile saptanan kanserlere doğru bir artış eğilimi göstermiştir (Figür 5.6).

Tarama ile saptanan kanserler daha çok evre IA veya IB'de tanı alır (%83'e kıyasla %37; Herbert ve ark.2009). Organize tarama on yılını tamamladığında, 1999-2007 döneminde yapılan benzer bir değerlendirme göstermiştir ki; 68 semptomatik kanserin %28'inde, 65 adet tarama ile saptanan kanserin ise biri hariç tümünde (%98) saptanan kanser, evre IA veya IB1 idi (Herbert ve ark.2010).

Tarama saptanan kanserler

  • Tarama ile saptanan kanserler, organize taramanın erken dönemlerinde kanser sıklığını artırabilir.
  • Tarama ile saptanan kanserler sıklıkla IA veya IB1 kanserler olarak tanı alırlar.
Figür  5.7. Southampton'da semptomatikten tarama ile saptanan kanserlere doğru değişen eğilim (Figure 1, 2009)

Özet olarak, yakın tarihli organize taramaların yanısıra 25 yıldan uzun bir geçmişe sahip olan iyi organize edilmiş tarama programlarının verileri, insidans ve mortalite açısından servikal taramanın etkinliğini değerlendirirken birçok faktörün birarada göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermiştir.  

X