12. Citologia într-un cadru multidisciplinar

Rolul ?i structura echipei multidisciplinare

Indiferent de modalitatea examin?rii primare (citologie, testare HPV, colposcopie, VIA), eficacitatea screeningului de cancer de col uterin depinde de urm?toarele:

  1. Identificarea ?i îndep?rtarea leziunilor precanceroase înainte ca acestea s? devin? (în totalitate) invazive (CIN2, CIN3, AIS, cancerul ocult)
  2. Decizia privind modul de tratare a leziunilor care, cel mai probabil, sunt reversibile, dar care sunt expuse riscului de a progresa (CIN1, HPV-pozitiv)
  3. Redirec?ionarea cert? la screeningul de rutin? a femeilor expuse unui risc minim sau nul (f?r? CIN, HPV-negativ, colposcopie negativ?)

Colposcopia este investiga?ia principal?,în urma c?reia se ia aceast? decizie ?i se determin? tipul de tratament ?i, în multe cazuri, ?i modul de administrare a acestuia. 

  • Vizita pacientei pentru examenul colposcopic depinde de precizia examin?rii primare, întrucât toate celelalte paciente vor reveni la screeningul de rutin? (sau nu vor fi re-examinate din motiv c? au fost pierdute din monitoring). 
  • Decizia de a recurge la tratament ?i eficacitatea acestuia depind de evaluarea tuturor parametrilor pu?i la dispozi?ia ginecologului, care ofer? recomand?ri pacientului ?i procedeaz? într-un anumit mod în baza consim??mântului pacien?ei.  

Ginecologul trebuie s? ia în calcul nivelul de corectitudine a citologiei, HPV-ului, manifest?rilor citologice ?i a biopsiei prin ciupire în depistarea leziunii de-a dreptul precanceroase ?i ia decizia privind gradul riscului de invazie, în baza c?ruia face recomand?ri privind administrarea tratamentului.

  • Echipa multidisciplinar? (EMD) organizeaz? întâlniri ca s? examineze ?i s? discute to?i parametrii în baza c?rora iau decizii.
  • Cu cât membrii echipei multidisciplinare ?tiu mai mult despre certitudinile ?i limit?rile evalu?rilor celorlal?i, cu atât va fi mai sigur? procedura.

 

 

 

Structura unei ?edin?e a echipei multidisciplinare

Întrunirile EMD sunt de dou? tipuri. În acest capitol este descris primul ?i principalul tip.  Primul tip de întâlnire presupune întrunirea, o dat? pe s?pt?mân? sau de dou? ori pe lun? a unui colposcopist, citotehnician, citopatologist ?i histopatolog, care discut? despre inexactit??i ?i alte probleme întâlnite în cazurile neinvazive, în func?ie de m?rimea centrului medical; al doilea tip este de natur? gineco-oncologic? ?i presupune întrunirea patologi?tilor, ginecologilor, oncologilor ?i radiologilor, care discut? despre cazurile de cancere invazive ce se întâlnesc mult mai rar.

X