Raportarea rezultatelor examenului citologic

Sursele de erori

  • Informarea ?i instruirea neadecvat? a patologilor, în special a celor care au manifestat pu?in interes fa?? de citologia cervical?.
  • Insuficien?a de încredere pentru a pune la îndoial? competen?ele speciali?tilor din domeniul screeningului ?i a citotehnicienilor.
  • Lipsa experien?ei în identificarea modific?rilor reactive benigne ceea ce duce la supraraportarea modific?rilor atipice sau borderline.
  • Volumele de lucru foarte mari, spa?iul ?i echipamentele de laborator în stare neadecvat? pot afecta performan?a personalului de orice nivel.

CC ?i AC rapoartelor finale emise de laborator

 

Principii

  • Comunicarea permanent? între citotehnicieni ?i patologi, utilizarea microscoapelor cu mai multe obiective, pentru a discuta cazurile dificile înainte de emiterea rapoartelor ce permite controlul zilnic al calit??ii
  • Asigurarea calitatii rapoartelor finale pe baza rezultatelor histologice necesit? o terminologie standardizat?, registre de eviden?? exacte ?i acces la constat?rile f?cute în urma colposcopiei ?i la rezultatele histopatologice. 
  • Dup? cum a mai fost explicat, m?surarea sensibilit??ii este imposibil? f?r? a ?ti care este prevalen?a anomaliilor grave ?i a cancerului în rândul popula?iei care a trecut screening-ul cu rezultat negativ.  Sunt utilizate metode surogate precum monitorizarea ratelor de raportare ?i compararea acestora cu standardele na?ionale ?i regionale (Wiener ?i al?ii 2007).

Raportarea ratelor citologiei de grad înalt poate fi comparat? între patologi pentru AC sau în calitate de asigurare extern? a calit??ii între laboratoare ?i standardele na?ionale sau regionale. 

Diferen?ele considerabile dintre ratele de raportare de grad înalt în nou? laboratoare care acoper? în medie 1 milion de persoane s-au apropiat mai mult de intervalul ?intit de NHSCSP prin intermediul colabor?rilor între laboratoare ?i a compar?rii ratelor de raportare timp de cinci ani (Figura 11.4; Butland & Herbert 1996).

 

Figura 11.2 Raportarea ratelor de discarioz? de grad înalt în nou? laboratoare: Figura 2 de la Butland & Herbert 1996

 

Ratele de raportare pentru citologia atipic? de grad sc?zut/borderline pot oferi informa?ii despre profilurile de raportare ?i despre utilizarea excesiv? a categoriilor atipice/borderline.

Ratele de raportare a rezultatelor neadecvate ofer? un indicator care poate fi util pentru monitorizarea persoanelor care preleveaz? probele precum ?i pentru performan?ele laboratorului. 

Valoarea predictibil? pozitiv? a probelor raportate drept probe cu discarioz? de grad înalt identificate drept CIN2+ la coloscopie ofer? o m?sur? surogat de specificitate (care reflect? rezultatele fals pozitive).

Standardele realizabile în func?ie de rezultatul histologic: Programul de screening pentru cancerul de col uterin al Serviciului Na?ional de Ocrotire a S?n?t??ii din Anglia ofer? 5-95% standarde realizabile pentru PPV, valoarea trimiterii (RV) ?i ratele rezultatelor neadecvate drept m?suri de performan?? (Figura 11.5).  Sporirea valorii trimiterii reflect? o schimbare în triajul HPV, cu un num?r mare de femei care prezint? schimb?ri la limit? ?i discarioz? de grad sc?zut trimise la coloscopie la prima apari?ie.  Atât PPV, cât ?i RV m?soar? performa?ele citologice ale laboratorului din punct de vedere a rezultatelor histologice oferind astfel o m?surare mai obiectiv? a performan?elor decât ratele de raportare (HSCIC 2014).

 

Figura 11.3. PPV ?i RV ofer? standarde realizabile pentru Programul de screening pentru cancerul de col uterin al Serviciului Na?ional de Ocrotire a S?n?t??ii din Anglia în baza rezultatului histologic.  (Tabelul R din HSCIC 2014).
* Num?rul femeilor trimise la coloscopie pentru a depista un caz de CIN2+
?** % de probe de la medicii de familie ?i de la clinicile comunitare

 

Asigurarea calit??ii raport?rii a laboratoarelor citologice

  • Ratele de raportare a rezultatelor neadecvate ?i de grad sc?zut ?i ridicat ofer? posibilitatea de a m?sura performan?ele individuale ?i ale laboratorului.
  • Standardele bazate pe rezultatul histologic precum valoare predictiv? pozitiv? ?i valoarea trimiterii ofer? m?suri de performan?? mai obiective

 

X