Adenoid cysticus carcinoma

Infiltrativ növekv?, basaloid jelleg? tumor, ami a nyálmirigyek egyik leggyakoribb malignus daganata. Lassan növekv?, de kifejezett malignitású daganat. Megjelenése szövettanilag hasonló a veriték mirigyek cylindromájához, mégis ezen daganat a b?rben jóindulatúnak tekinthet?, mig ugyanezen szöveti struktura kifejezett malignitásra utal a nyálmirigy területén. Jellemz?en az 50-60 éves korosztály daganata. Pleimorph adenomákban ( vegyes tumor ) lehetnek adenoid cystikus területek, de ezek nem utalnak a vegyes daganat malignus átalakulására! A szöveti mintázat cribrosus, tubularis vagy szolid. Igen jellemz?, csaknem patognomikus a perineuralis terjedés. A cytologiai kenetekben basaloid, monomorph sejtek dominálnak ( a sejtkép önmagában nem szól kifejezett malignitású hámtumor mellett!) amelyekkel kapcsolatban metakromáziás hengerded ( cylindromatosus ) hyalin globulusok jelennek meg. A basaloid populáció vélhet?leg myoepithelialis eredet?. Fontos megismételni: ezen tumorok igen kifejezett malignitásúak a nyálmirigyben, mig a b?rben jóindulatú viselkedést mutatnak!

Adenoid cystic carcinoma - histology
Adenoid cystic carcinoma - histology
Adenoid cystic carcinoma - histology
Adenoid cystic carcinoma - histology
Adenoid cystic carcinoma - cytology
Adenoid cystic carcinoma - cytology
Adenoid cystic carcinoma - cytology
Adenoid cystic carcinoma - cytology

 

X