Imunocytochemie (Aktualizováno 2015)

Autor: Susan Van Noorden

Uchování cytologických vzork? pro imunocytochemii

P?edmluva

Imunocytochemie je nyní zásadní metodou pro úplnou a p?esnou diagnostiku tká?ových vzork?, a? již z formalinem fixovaných blok?, nebo cytologických preparát? z kartá?k?, seškrab?, st?r?, nebo tenkojehlových aspirát?. Úsp?ch metody závisí do zna?né míry na morfologickém zachování bun?k, jakož i cílových detekovaných antigenech. Špatn? p?ipravené nebo nevhodn? uchované nát?ry nebo jiné preparáty pouze plýtvají vzorkem, reagenciemi a ?asem a poskytují nespolehlivé výsledky. Proto je tak významné základní ošet?ení materiálu. 

Obsah

 • P?íprava a fixace vzork?
 • Principy imunocytochemie
  • Odhalení antigenu
  • Blokáda endogenní peroxidázy
  • Blokáda nespecifického pozadí
 • ?ed?ní protilátky
  • ?edící roztok
  • Optimalizace
 • Kontroly
 • Aparatura
 • Otázky hodné zvláštního z?etele v imunocytopatologii
 • Dodatek
  • Espostiho tekutina
  • Pufry
   • Fosfátový pufr
   • Tris-pufr
  • ?ed?ní protilátek
  • Uchovávání protilátek
  • Blokáda endogenní peroxidázy
  • Tepeln? indukované odhalení epitopu
   • Citrátový pufr
   • TRIS/EDTA pufr
   • Mikrovlnná metoda
  • Roztok diaminobenzidinu pro vyvolání peroxidázy
  • Imunocytochemická metoda (manuál)
X