Neuroendokrinní tumory (karcinoid)

Plicní neuroendokrinní tumory, které zahrnují i malobun??ný karcinom, jsou podle Sv?tové zdravotnické organizace klasifikovány do následujících typ?: karcinoid, atypický karcinoid, velkobun??ný neuroendokrinní karcinom a malobun??ný karcinom. Ultrastrukturáln? obsahují všechny cytoplasmatická densní granula. Vykazují variabilní pozitivitu s imunohistochemickými markery: chromogranin A (nejvíce specifický), synaptofyzin, neuron-specifická enoláza, Leu-7 (CD57). P?ítomny mohou být i jiné peptidy jako nap?. ACTH, inzulin, kalcitonin, gastrin, VIP.

Velkobun??ný neuroendokrinní karcinom je složen z velkých bun?k s jadernými rysy a úpravou odpovídající neuroendokrinnímu nádoru (a imunohistochemické a ultrastrukturální studie potvrzují jeho neuroendorinní povahu). Ve sv?telné mikroskopii je neodlišitelný od velkobun??ného nediferencovaného karcinomu , ale má imunohistochemické a ultrastrukturální rysy neuroendokrinní diferentiace. Prognóza pacient? s t?mito tumory je špatná.

Karcinoid (typický)

Tyto neuroendokrinní tumory mají nízký metastatický potenciál a prognóza je zpravidla velmi dobrá. Jsou zpravidla centráln? umíst?né s prominující endobronchiální složkou, ?asto kryty intaktním respira?ním epitelem a proto i cytologie sputa je ?asto negativní.

Cytologické diagnostické rysy

 • Slab? kohezivní skupiny a jednotlivé bu?ky
 • Acinární a rozetovité struktury
 • Okrouhlé, cylindrické nebo plasmocytoidní bu?ky
 • Uniformní, mírn? granulovaná jádra, chromatin typu 's?l a pep?'
 • Bohatá eozinofilní cytoplazma
 • V?tvené kapiláry
 • Mitózy obvykle nejsou

Diferenciální diagnóza

 • Benigní bronchiální epitelie
 • Adenokarcinom
 • Malobun??ný karcinom
 • Atypický karcinoid
 • Lymfom
 • Mesenchymální tumor (v?etenobun??ný karcinoid)

Vzhledem k blandnímu monomorfnímu vzhledu mohou být n?které karcinoidy zam?n?ny s benigními bronchiálními bu?kami, jsou však mén? kohezivní, mají hrubší chromatin a chybí jim cilie. P?ítomnost rozet m?že vést k zám?n? s adenokarcinomem, ty však zpravidla vykazují v?tší polymorfii. Lymfoidní bu?ky mají mén? cytoplazmy a netvo?í trsy.

Karcinoidy se od atypických karcinoid? a malobun??ných karcinom? liší absencí mitóz a nekróz.

Atypický karcinoid

Atypický karcinoid (dob?e diferencovaný neuroendokrinní karcinom) je agresivn?jší než karcinoid.

Cytologické diagnostické rysy

 • Bu?ky podobné karcinoidu
 • Dezorganizovaný r?st
 • Nekrózy
 • Pleomorfie
 • Mitózy
 • Prominentní nukleoly
NSE
PTH-RP

Carcinoid:

Carcinoid. Cellular aspirate with neoplastic cells seen singly and in tissue fragments. Even at this low power, a few larger atypical cells can be seen (called "endocrine atypia").
Carcinoid. Loosely cohesive tissue fragments of relatively monotonous cells with minimal nuclear pleomorphism and focal rosette formation. Occasional atypical nuclei can be seen. Note the absence of necrosis and nuclear molding.
Carcinoid. Note the poorly cohesive and small, relatively uniform neoplastic cells with round nuclei, tiny inconspicuous nucleoli, and characteristic "salt and pepper" chromatin distribution.
Carcinoid. Note the numerous neoplastic cells which have lost their cytoplasm, a morphologic finding termed naked nuclei. The nuclei themselves are round to oval with some anisonucleosis, "salt and pepper" chromatin pattern, and small inconspicuous nucleoli.

FNA carcinoid:

FNA carcinoid
FNA carcinoid

 

X