Dlaždicový karcinom

P?edstavuje p?ibližn? t?etinu plicních karcinom?, p?evážn? v centrální lokalizaci, zbytek v menších bronších.

Vzácné varianty:

 • papilární
 • sv?tlobun??ný
 • malobun??ný
 • bazaloidní

Cytologické diagnostické rysy (dob?e diferencované nádory)

 • Abundantní dyskohezivní bu?ky, mohou být polygonální, okrouhlé, protáhlé
 • Dense cytoplasmatická oranžofiliea (v barvení dle Papanicolaoua)
 • Pleomorfní, hyperchromní a ?asto i pyknotická jádra
 • Jadérka s struktura chromatinu zast?ená
 • Pulcovité a vláknité bu?ky
 • ?asté bezjaderné bu?ky
 • Vinuté keratinové fibrily (Herxheimerovy spirály)

Pulcovité nebo vláknité bu?ky jsou bizarní protáhlé a v?etenité bu?ky, které jsou zde ?asté. Hojný granulární detritus, nekrózy a zán?t jsou rovn?ž obvyklé.

Bu?ky st?edn? nebo málo difarencovaných tumor? mají v?tší jádra s granulovaným hrubým chromatinem a cyanofilní cytoplazmu (v barvení dle Papanicolaoua); jsou ?asto ve objemných skupinách. Keratinizace v?tšinou chybí. V málo diferencovaných karcinomech je diagnóza n?kdy obtížná bez imunocytochemie (p63).

Falešn? pozitivní diagnóza m?že být d?sledkem naddiagnostikování reparativních a metaplastických zm?n. Falešn? negativní diagnózy mohou vzniknout v rozsáhle nekrotickém vzorku se zán?tem.

Diferenciální diagnóza

 • Hojení (repair)
 • Dlaždicová metaplasia
 • Degenerace
 • Mesoteliální bu?ky
 • Radia?ní zm?ny a zm?ny po chemoterapii
 • Kontaminace bu?kami karcinomu z horních dýchacích cest

Immunocytochemie

 • Cytokeratin 7 –
 • Cytokeratin 5 +
 • Cytokeratin 20 –
 • Neuroendokrinní markery –
 • TTF-1 – 

Squamous cell carcinoma:

Squamous cell carcinoma. Numerous keratinized (orangeophilic) and non-keratinized malignant squamous cells dispersed in a background of keratinaceous debris (FNAB).
Squamous cell carcinoma. Malignant keratinized squamous cells with marked pleomorphism and keratinaceous debris.  
Squamous cell carcinoma. Malignant heavily keratinized squamous cells (appearing orangeophilic) with marked pleomorphism in a background of necrotic cytoplasmic fragments.  
Squamous cell carcinoma. Note the extensive tissue necrosis, keratinaceous debris, and a single viable malignant keratinized cell (at 2 o' clock).
Squamous cell carcinoma. An elongated "tadpole-shaped" malignant keratinized cell with heavily keratinized (orangeophilic) cytoplasm.

Occult carcinoma in situ:

Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ

 

FNA moderately differ
FNA
FNA well differ
Histology
FNA
FNA well differ
FNA well differ
Transbronchial FNA

Bronchial brush:

Bronchial brush
Bronchial brush
Bronchial brush

 

X