Benigní léze

Benigní sv?tlobun??ný tumor ('sugar' tumor)

Jde o vzácný tumor nalézaný v libovolném v?ku jako asymptomatický periferní uzel. Vzhledem k imunohistochemickým a ultrastrukturálním charakteristikám vychází z?ejm? z pericyt?, jejich p?vod je však diskutabilní. Sestávají z polygonálních bun?k se sv?tlou cytoplazmou bohatou glykogenem.

Cytologické diagnostické rysy

  • trsy polygonálních a v?etenitých bun?k
  • Vakuolizovaná nebo granulární cytoplazma
  • PAS-positivní cytoplazma

Diferenciální diagnóza

  • Nemalobun??ný sv?tlobun??ný karcinom
  • Karcinoid
  • Metastatický renální karcinom

Imunocytochemie je nápomocná: v?tšina t?chto tumor? je pozitivní v pr?kazu HMB-45, CD34 a S-100 a negativní v pr?kazu cytokeratin? a CEA.

Plicní hamartom

Jde nej?ast?ji a náhodný nález epriferního uzlu u starších muž?. Hamartom je nádor sestávající ze struktur daného orgánu, avšak chaoticky uspo?ádaných.

Transthorakální FNA vykazuje vysokou citlivost a specificitu v diagnóze této léze. Sm?s mezenchymálních (hlavn? fibromyxoidní a chrupav?ité tkán?) a epiteliálních element? tvo?í aspirovaný materiál. P?ítomny jsou blandní v?etenité bu?ky ve fibromyxoidním stromatu a zralá chrupavka s chondrocyty v lakunách. ?astá je p?ím?s žlazových epitelií a adipocyt?.      

Pulmonary hamartoma. Note the biphasic morphology with a fragment of benign-appearing epithelium and fibromyxoid stromal tissue.
Pulmonary hamartoma. Biphasic appearance of the tumor with predominance of chondromyxoid stromal tissueand some epithelial cells seen singly and in loose clusters.
Pulmonary hamartoma. A dimorphic population of benign fragmented epithelium and cellular fibroblastic stromal tissue.
Pulmonary hamartoma. Epithelial component of the tumor appearing as monolayered fragments of monotonous benign tissue.
FNA hamartoma
Histology hamartoma
X