Cytologie sleziny

Úvod

Nodulární nebo difúzní splemomegalie mohou být podmín?ny ?adou p?í?in; ve v?tšin? p?ípad? jsou klinická a serologická data dostate?ná pro diagnózu, ale vzácn? se vyskytují situace, kdy m?že být p?ímé hodnocení užite?né. Tenkojehlová cytologie (fine needle cytology – FNC) sleziny byla prvn? použita pro diagnózu leishmaniázy a následn? byla v 70. letech rozsáhle využívána Švédskou školou. Využití bylo následn? utlumeno obavou z krvácení a rozvojem neinvazivních diagnostických postup?. Nicmén? stále existují klinické situace, v nichž navzdory p?edsudk?m FNC m?že p?isp?t k diagnóze nodulárních nebo difuzních splenomegalií: Nadto m?že být FNC sleziny pohodln? provád?na pod sonografickou kontrolou, bez komplikací za p?edpokladu, že je provád?na lege artis a s v?domím, že mononukleóza a hemoragické diatézy p?edstavují absolutní kontraindikaci.

X